Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị cảm biến cho vườn rau ở Thạnh Trị – Sóc Trăng

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và điều khiển tưới tự động cho vườn trồng rau trong nhà kính ở Thạnh Trị – Sóc Trăng

 

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm E-Sensor MasterLắp đặt cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor Slave TH

 

Lắp đặt cảm biến độ ẩm đất E-Sensor Slave SME