Bring Internet of Things to Life

Điều khoản sử dụng

Điều khoản, tiêu chuẩn bán và sử dụng sản phẩm (Terms and Conditions)

Điều kiện, điều khoản tiêu chuẩn của Eplusi Technology, chính sách bán hàng và sử dụng sản phẩm (Terms and Conditions)

Cảm ơn quý khách hàng đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Với việc chấp nhận mua sản phẩm (“Sản phẩm”), Quý khách hàng (“Bạn”) đã chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi những điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của việc bán và sử dụng(“T&C”) của chúng tôi. Điều quan trọng là bạn phải đọc từng phần của tài liệu này vì nó là ràng buộc pháp lý giữa bạn và Eplusi Technology Co.,Ltd, một công ty tồn tại hợp pháp theo Luật pháp của Việt Nam.

1. Định nghĩa

a. “Khách hàng” có nghĩa là một các nhân hoặc một thực thể hợp pháp mua và/hoặc có được giấy phép sử dụng sản phẩm.

b. “Khách hàng OEM” có nghĩa là một công ty hoặc tổ chức mua Sản phẩm với mục đích tích hợp Sản phẩm vào các hệ thống phần mềm khác hoặc bán lại Sản phẩm dưới một tên và nhãn khác.

c. “Người dùng cuối” có nghĩa là Khách hàng mua Sản phẩm để sử dụng riêng và không bán lại Sản phẩm.

d. “Sản phẩm” hoặc “Các sản phẩm” nghĩa là các thiết bị phần cứng, chương trình phần mềm và các nâng cấp, giải pháp và dịch vụ được phát triển, được sản xuất và tiếp thị bởi EPLUSI.

e. “Quyền sở hữu trí tuệ” bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu, bí quyết, phần mềm, thương hiệu, khẩu hiệu, bản dịch, mô hình tiện ích, tên thương mại, tên miền, kiểu dáng, mẫu mã và bất kỳ ứng dụng nào cũng như bản quyền và thông tin bí mật, liên quan đến Sản phẩm và Tài liệu.

f. “Tài liệu” sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin có trong trang web của EPLUSI và Sách hướng dẫn Người sử dụng.

2. Chấp thuận

Những điều khoản T&C này sẽ được áp dụng cho tất cả phiếu báo giá và bán hàng được tạo bởi EPLUSI. Các điều khoản và điều kiện cụ thể được đồng ý cho một đơn đặt hàng cụ thể không ràng buộc EPLUSI cho các đơn đặt hàng trong tương lai. Đơn đặt hàng đã được gửi cho EPLUSI hoặc Nhà cung cấp sản phẩm bên thứ 3, được hiểu là đã chấp nhận các T&C này, trừ các điều khoản bán hàng cụ thể được EPLUSI và Khách hàng thỏa thuận đặc biệt từng trường hợp, sẽ được áp dụng riêng.

3. Phiếu báo giá

Trừ khi được nêu rõ ràng trong một phiếu chào giá cụ thể, nếu không phiếu báo giá của EPLUSI sẽ có hiệu lực trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày theo lịch kể từ ngày chúng tôi thông báo đến khách hàng, sau đó EPLUSI sẽ không bị ràng buộc.

4. Ngừng cung cấp

EPLUSI được quyền chấm dứt việc sản xuất, bán hoặc phân phối bất kỳ các Sản phẩm của mình cho tới thay đổi thiết kế, cấu trúc, hoặc chức năng của bất kỳ các Sản phẩm và bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, sửa đổi Sản phẩm và thay đổi dịch vụ, bảo hành hoặc các chính sách khác bất kỳ lúc nào mà không bị ràng buộc. EPLUSI cam kết hỗ trợ các Sản phẩm bị Nhưng cung cấp với các bộ phận linh kiện có sẵn và các bản sửa lỗi với điều kiện là các thành phần đó chưa bán hết.

5. Giá cả

Trừ khi được quy định cụ thể khác bằng văn bản, giá quy định trong phiếu báo giá và phiếu bán hàng của EPLUSI sẽ được coi là thể hiện bằng tiền Việt Nam Đồng (VND), không bao gồm thuế VAT hoặc bất kỳ thuế nào khác áp dụng hiện hành. EPLUSI có quyền sửa đổi bảng giá bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, do đó Khách hàng cần yêu cầu EPLUSI báo giá lại với các đơn hàng cụ thể. Bảng giá được EPLUSI cung bố thay thế không thi hành bất kỳ điều khoản nào trước đó kể từ ngày có hiệu lực. Bảng giá hợp lệ là giá có hiệu lực tại thời điểm đặt hàng. Trừ khi một điều khoản khác được đưa vào phiếu mua hàng của EPLUSI, giá không bao gồm:

a. Chi phí để có được bấy kỳ giấy chứng nhận kỹ thuật nào được yêu cầu bởi cơ quan nước sở tại để phân phối Sản phẩm, cũng như bất kỳ giấy phép yêu cầu thông quan.

b. Bất kỳ chi phí phụ phát sinh nhưng không giới hạn ở sự chậm trễ trong quá trình thông quan tại các nước nhập khẩu, dù là thông quan hay không đều không phải là nghĩa vụ của EPLUSI.

6. Thanh toán

Trừ khi có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản, khách hàng phải thanh toán đầy đủ 100% đơn hàng trước khi EPLUSI giao hàng. Bất kỳ sự chậm trễ thanh toán sẽ làm tăng nợ với lãi suất chậm trễ theo quy định lãi suất hiện hành của ngân hành đã thỏa thuận thanh toán.

Mọi chi phí phát sinh do EPLUSI chịu trách nhiệm thanh toán và các khoản thanh toán quá hạn tích lũy sẽ do Khách hàng chịu và hoàn trả lại cho EPLUSI.

7. Bảo lưu quyền sở hữu

EPLUSI sẽ giữ lại quyền sở hữu Sản phẩm cho đến khi Khách hàng hoàn thành việc thanh toán hoàn toàn đơn hàng, do đó EPLUSI có quyền thực hiện bất kỳ hành động nào để bảo vệ các quyền lợi của mình, ngay cả khi Sản phẩm đã được can thiệp bởi Khách hàng OEM hoặc đang được sở hữu bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

8. Đơn đặt hàng

Ngoại trừ các đơn đặt hàng trực tuyến, tất cả các đơn đặt hàng sẽ được chuyển tiếp sang EPLUSI bằng văn bản, bằng Fax hoặc Email. EPLUSI sẽ phát hành hóa đơn mẫu dự định sẽ được Khách hàng ký và đóng dấu gửi lại cho EPLUSI. EPLUSI có thể từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ lệnh đang chờ xử lý nào, bất cứ khi nào có các khoản thanh toán chờ giải quyết từ Khách hàng OEM. Bạn không thể hủy đơn hàng sau khi chúng tôi đã giao Sản phẩm. Bạn không thể hủy đơn hàng chưa có sẵn sản phẩm trong kho, cũng như sau khi chúng tôi bắt đầu cung cấp nguyên liệu thô đưa vào quy trình sản xuất.

9. Giao hàng

Trừ khi có sự thỏa thuận khác, điều khoản giao hàng sẽ là mặc định. Khách hàng yêu cầu hình thức giao hàng nào khác phải thông báo cho EPLUSI tại thời điểm đặt hàng, sau đó EPLUSI sẽ gửi một báo giá mới cho Khách hàng. Quy tắc được EPLSUI đề nghị sẽ không miễn trừ trong việc Sản phẩm gửi đến Khách hàng hoặc Khách hàng OEM, các chi phí vận chuyển điều được khách hàng trả trước cho EPLUSI. Hóa đơn của EPLUSI cung cấp không bao gồm chi phí vận chuyển hoặc phí trả thêm trước, không bao gồm việc EPLUSI chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến yêu cầu thông quan của hải quan nước nhập khẩu. Thời gian giao hàng là thời gian được cung cấp trong phiếu bán hàng của EPLUSI và sẽ bắt đầu vào ngày sau khi EPLUSI nhận được thanh toán đầy đủ đơn hàng của Khách hàng theo như thỏa thuận. Trong bất kỳ trường hợp nào, EPLUSI sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc giao hàng do bên vận chuyển hoặc giao hàng thất bại của bên thứ ba. EPLUSI sẽ thông báo cho Khách hàng sớm nhất có thể về bất kỳ trường hợp nào vượt quá trách nhiệm và ngăn ngừa thời gian giao hàng chậm trễ như đã thỏa thuận nếu có chậm trễ, trong trường hợp đó Khách hàng sẽ đồng ý khả năng chấp nhận giao hàng từng phần hoặc thời gian giao hàng mới, không được hiểu là Khách hàng có quyền hủy bỏ lệch giao dịch hoặc yêu cầu bồi thường.

10. Chi phí vận chuyển

Các khoản phí vận chuyển Sản phẩn từ Công ty EPLUSI đến khách hàng theo địa điểm Khách hàng đã cung cấp trước đó sẽ được Khách hàng thanh toán trước cho EPLUSI. Sản phẩm được vận chuyển bởi EPLUSI không bao gồm các khoản phí bảo hiểm vận chuyển, bất kỳ Khách hàng yêu cầu bảo hiểm vận chuyển phải thông báo rõ ràng cho EPLUSI bằng văn bản tại thời điểm gửi yêu cầu mua hàng, cho biết loại bảo hiểm mong muốn. Chi phí bảo hiểm vận chuyển sẽ được lập hóa đơn cho Khách hàng như là một phần của chi phí vận chuyển.

11. Bảo hành

EPLUSI đảm bảo các Sản phẩm bán ra tuân thủ các đặc điêm kỹ thuật ghi trong phiếu bán hàng trong vòng 1 (một) năm từ ngày xuất hóa đơn, với điều kiện Sản phẩm được xử lý, vận chuyển, lưu trữ và sử dụng theo hướng dẫn sử dụng kèm theo Sản phẩm. Do đó, EPLUSI chỉ chịu trách nghiệm đối với các sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất, và những lỗi sơ xuất trước khi Sản phẩm được giao cho bên vận chuyển. Khách hàng sẽ kiểm tra hàng hóa sau khi nhận và sẽ thông báo cho EPLUSI bằng văn bản về bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào có liên quan đến Sản phẩm. Sau 7 (bảy) ngày kể từ khi nhận hàng, Khách hàng không có quyền đưa ra bất kỳ yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại về những thiếu sót về chất lượng, lỗi hoặc không phù hợp của Sản phẩm, vì thế Khách hàng cần kiểm tra sản phẩm ngay khi nhận được, EPLUSI sẽ không có nghĩa vụ chấp nhận trả lại các Sản phẩm đó. Khiếu nại cho bất kỳ lỗi tiềm ẩn hoặc không phù hợp phải được gửi đến EPLUSI trong vòng 30 (ba mươi) ngày sau khi Khách hàng OEM hoặc Người dùng cuối phát hiện được những lỗi này, những vấn đề khác trong vòng 1 (một) năm kể từ ngày lập hóa đơn.

Với điều kiện yêu cầu bồi thường được thực hiện theo thời hạn ở trên với các hình thức và yêu cầu bồi thường hợp lý, EPLUSI sẽ sửa chữa Sản phẩm lỗi, không phù hợp hoặc thiếu sót mà không mất thêm chi phí cho Khách hàng, tùy theo sự cố sản phẩm EPLUSI sẽ đưa ra các giải pháp khắc phục phù hợp. Sản phẩm thay thế có thể là sản phẩm mới hoặc tương đương với hiệu suất như sản phẩm mới. Các Sản phẩm có thể chứa các phần được tái sản xuất tương đương với hiệu suất như sản phẩm mới hặc tùy thuộc vào việc sử dụng ngẫu nhiên.

Nếu sản phẩm bị lỗi vui lòng liên hệ với Dịch Vụ Bán Hàng của chúng tôi thông qua trang web: https://eplusi.net/eplusi-contact. Dịch vụ sửa chữa thiết bị của chúng tôi trong thời gian bảo hành là: khách hàng gửi sản phẩm bị lỗi đến EPLUSI (chi phí vận chuyển sản phẩm khách hàng trả chiều đi), các sản phẩm lỗi phải còn tem bảo hành mới được sửa chữa miễn phí. Bất ký dấu hiệu nào phát hiện tem bị bóc vỡ chúng tôi không chịu trách nghiệm bảo hành. Bảo hành của Eplusi bao gồm việc sửa chữa (nhân lực và nguyên vật liệu) lỗi do sản xuất gây nên sẽ làm gián đoạn thời gian hoạt động của sản phẩm trong lúc sửa chữa. Việc thay thế bất kỳ thiết bị hoặc thiết bị hư hỏng sẽ được tính theo thời gian bảo hành gốc ban đầu. Nếu sản phẩm được kiểm tra và phát hiện nguyên nhân từ Eplusi, Eplusi sẽ chịu chi phí phát sinh vận chuyển lại cho khách hàng cũng như tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc kiểm tra sản phẩm của Eplusi. Nếu sản phẩm Eplusi kiểm tra không phát hiện lỗi, Khách hàng phải chịu chi phí vận chuyển phát sinh khi chuyển trả lại cho khách hàng.