Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát môi trường trại thực nghiệm phân bón nông nghiệp tại TP. HCM
Lắp đặt thiết bị cảm biến E-Sensor giám sát online nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2, O2 cho trại thực nghiệm phân bón nông nghiệp tại TP. HCM
 
Hệ thống cho mỗi nhà thực nghiệm gồm:
01 Bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master
01 Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng E-Sensor Slave THL
01 Cảm biến CO2 E-Sensor Slave CO2
01 Cảm biến O2 E-Sensor Slave O2
Phần mềm quản lý giám sát thông số trên nền tảng Android/iOS/Web.
 
Hệ thống giúp giám sát môi trường trong mỗi nhà thực nghiệm để điều chỉnh mỗi trường cho cây trồng sinh trưởng kết hợp với các sản phẩm phân bón của khách hàng sẵn có.

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master

Lắp đặt thiết bị cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, CO2, O2

Phần mềm quản lý giám sát trên máy tính