Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm, điều khiển tưới tự động vườn rau tại Sóc Trăng

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí và điều khiển tưới tự động cho vườn rau trong nhà kính tại Sóc Trăng

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master

Lắp đặt cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí E-Sensor Slave TH