Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát độ ẩm đất cho cánh đồng nông sản lớn ở Tây Ninh

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, độ ẩm, độ dẫn điện trong đất online qua Internet cho cánh đồng nông sản lớn, trồng dứa, đậu bắp, xoài quy mô lớn ở Tây Ninh

Hình ảnh lắp đặt trên cánh đồng trồng dứa

Lắp đặt thiết bị trên khu trồng xoài

Lắp đặt trên cánh đồng trồng đậu bắp