Bring Internet of Things to Life

Lắp đặt thiết bị giám sát nhiệt độ, oxy hòa tan bể ươm tôm giống tại Sóc Trăng

Lắp đặt thiết bị E-Sensor Aqua giám sát nhiệt độ, oxy hòa tan cho bể ươm tôm giống qua Smartphone – Internet

 

Tham khảo giải pháp sản phẩm tại đây: Brochure E-Sensor Aqua

Trại chứa bể ươm tôm giống, mỗi bể chứ khoảng 5-6 khối nước, bể ươm tôm giống có độ mặn 30‰.

Lắp đặt bộ thiết bị trung tâm E-Sensor Master Aqua

Lắp đặt thiết bị đọc cảm biến E-Sensor Aqua

 

Lắp đặt cảm biến nhiệt độ, Oxy hòa tan vào bộ đọc và bể ươm

 

Video