Bring Internet of Things to Life

Diễn đàn công nghệ nông nghiệp và thủy sản Mekong 2018

Triễn lãm thiết bị tại diễn đàn công nghệ nông nghiệp và thủy sản Mekong 2018 ngày 25/5/2018.